Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Úplata za vzdělávání
v ZUŠ Sokolovská 54, Plzeň

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole, Plzeň, Sokolovská 54 takto (částky jsou uvedeny na jedno pololetí):

Hudební obor

Přípravné studium l   
  1 000,- Kč / skupinová výuka bez nástroje
  1 300,- Kč / skupinová výuka + nástroj 25 min. individuálně
   
Studium I. a II. stupně  
   
Kytara, Sólový zpěv, Elektrický klavír  
  1 300,- Kč / skupina 2 žáků
  2 000,- Kč / individuálně
   
Zobcová flétna, EKN (Keyboard)
 
  1 000,- Kč / skupina 3 - 4 žáků
  1 300,- Kč / skupina 2 žáků
  2 000,- Kč / individuálně
   
Ostatní hudební nástroje - I., II. stupeň
 
  2 000,- Kč / individuálně
   
Přípravné studium ll   
    2 000,- Kč / 45min. / individuálně
   
Studium pro dospělé (SPD)  
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
2 500,- Kč
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
6 000,- Kč
ostatní uchazeči 12 000,- Kč

 

 

Všichni žáci hudebního oboru jsou podle Školního vzdělávacího programu povinni od prvního do pátého ročníku navštěvovat hudební nauku a od šestého ročníku některý ze skupinových předmětů: Komorní hra nebo Souborová hra nebo Sborový zpěv nebo Hudební seminář.

 

 

Výtvarný obor

Skupinová výuka

Přípravné studium
 
  1 700,- Kč
l. a ll. stupeň (žáci ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře)  
  1 700,- Kč
Studium pro dospělé (SPD)  
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
2 000,- Kč
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
3 000,- Kč
ostatní uchazeči 10 000,- Kč

 

 

 

Taneční obor

Skupinová výuka

Přípravné studium
 
  1 300,- Kč
l. a ll. stupeň (žáci ZŠ, SŠ, VOŠ a Konzervatoře)  
  1 300,- Kč
Studium pro dospělé (SPD)  
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ a Konzervatoř
kontinuálně studující ZUŠ (navazuje na ll. stupeň)
1 500,- Kč
žáci studující v denní formě SŠ, VOŠ, VŠ a Konzervatoř
nově příchozí (studium nenavazuje na ll. stupeň ZUŠ)
2 500,- Kč
ostatní uchazeči 10 000,- Kč

 

Číslo účtu: 417 39 311/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol: sdělí učitel
(seznam variabilních symbolů ke ztažení naleznete v sekci "Download")
Vklad jménem: jméno dítěte

 

Splatnost školného je k 31. srpnu a k 31. lednu !!!

(Platí pouze pro stávající žáky. Pro žáky, kteří nastoupí do školy od 1.9., platí termín 15.9.)

 

Školné se hradí převodem z účtu na účet školy, nebo vkladem na účet školy v bance, ve výjimečných případech lze dohodnout platbu v hotovosti v kanceláři školy. Každý učitel má svůj variabilní symbol. Seznam ke stažení ve formě PDF najdete v sekci "Download". Do kolonky "vklad jménem" napište jméno žáka.

Zletilí žáci školy a žáci, kteří v aktuálním školním roce dovrší 18 let, předloží nejpozději do 15. října potvrzení o studiu.

Osvobozen od úplaty nebo její části může být zákonný zástupce nezletilého žáka nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy alespoň pět pracovních dnů před termínem splatnosti úplaty.

Částky jsou uvedeny na jedno pololetí školního roku a úplata je příjmem Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54, příspěvkové organizace. Sourozenecké a jiné slevy neposkytujeme. Po předložení písemné žádosti plátcem úplaty lze s ředitelem školy dohodnout splátkový kalendář.

 

Půjčovné hudebních nástrojů

Hudební nástroj se půjčuje pouze na jeden školní rok!!! O prodloužení výpůjčky nástroje na dobu delší než jeden rok rozhoduje ředitel školy. Půjčovné se hradí současně s úplatou za vzdělání a je stanoveno na 300,- Kč za jedno pololetí.

 

Jan Sedláček
ředitel ZUŠ Plzeň, Sokolovská 54

Více viz směrnice, která nabývá účinnosti dnem 1. června 2019