Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Vážení žáci, rodiče, kolegyně a kolegové. 

podle nového Mimořádného opatření MZČR je možné od 24. května realizovat prezenční výuku ve vnitřních prostorách školy ve všech oborech (HO, VO, TO) za dodržení následujících podmínek:

1. Žáci, kteří navštěvují individuální nebo skupinovou výuku do max. počtu 10 osob, nemusí dokládat potvrzení o testování nebo čestné prohlášení.

2. Žáci, kteří navštěvují skupinovou výuku, které se účastní více než 10 osob (Výtvarný obor, Taneční obor, Hudební nauka, Souborová hra, Komorní hra, Sborový zpěv), musí před vstupem do prostor školy  odevzdat příslušnému učiteli podepsané čestné prohlášení zákonným zástupcem žáka (vzor čestného prohlášení ke stažení zde).

Mějte, prosím, na paměti, že bez prokázání se čestným prohlášením se dítě nesmí účastnit výuky!!! Děti, které se nebudou schopny prokázat nelze přijmout do výuky!!!

- Rodiče žáků nebo jiné osoby mohou vstoupit do budovy školy pouze s potvrzením o antigenním testu s negativním výsledkem, který nesmí být starší 72 hodin nebo PCR testem, ne starším více než týden.

- Pokud bude žák vykazovat nějaké zdravotní obtíže, nebude mu vstup do prostor školy umožněn.

Zdroj: Mimořádné opatření MZČR

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.