Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Vyjádření ředitele školy k aktuální situaci v ZUŠ

Vážení rodiče, rád bych všem touto cestou poděkoval za podporu, kterou nám v této době poskytujete.

Blíží se termín splatnosti školného na další pololetí a já doufám, že i když distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční, zachováte nám přízeň a své ratolesti nebudete odhlašovat z naší školy. Jsem si jistý, že naši učitelé dělají v rámci možností maximum pro Vaše děti. Distanční výuka je náročná pro obě strany a všichni jistě doufáme, že už tento stav nebude trvat příliš dlouho. Systém českých Základních uměleckých škol je unikátem a výrazné snížení počtu žáku by jej srazilo na kolena. V ČR je cca 250000 žáků a cca 500 těchto škol, které se výrazně podílejí nejen na kulturním životě ve svém nejbližším okolí, ale kromě profesionálních umělců vychovávají také budoucí návštěvníky koncertů, divadel, studenty pedagogických fakult atd. Výrazně se také podílejí na kultivaci mladé generace a s tím souvisejících negativních projevů sociálně patologických jevů ve společnosti.

Tuto zprávu píšu také proto, abych se Vám pokusil vysvětlit, na jakém principu funguje financování naší ZUŠ. Zjednodušeně vzato má škola dva balíky finančních prostředků. Jeden balík na mzdy všech zaměstnanců školy posílá na základě normativů stát prostřednictvím zřizovatele, kterým je Plzeňský Kraj. Druhý balík, tzv. provozní prostředky, je určen na zajištění veškerého provozu školy. Z tohoto škola nakupuje hudební nástroje, veškeré vybavení, úklidové a hygienické prostředky, kancelářské prostředky, platí opravy, nájmy, energie atd. Objem těchto prostředků je zcela závislý na počtu žáků školy a tedy na výběru úplaty za vzdělání (školném). Zřizovatel škole v tomto segmentu neposkytuje žádné finanční prostředky. Možná se budete ptát, jak je možné, že jiné ZUŠky v okolí Plzně tento problém neřeší. Je to dáno tím, že jejich zřizovateli jsou obce, které jim např. poskytují příspěvky na provoz, jednorázové příspěvky na nákup hudebních nástrojů apod. Tyto školy také pravděpodobně sídlí v budovách, které jejich zřizovatel vlastní, proto jim odpadají např. náklady na nájmy budov.

Množí se dotazy ohledně snížení školného, vrácení poměrné části školného, přerušení výuky po dobu nouzového stavu nebo uzavření školy apod. Bohužel není podle platné legislativy možné výši školného upravovat během školního roku, je povinností ředitele školy jej stanovit vždy na celý školní rok. Stejně tak přerušení docházky je možné minimálně na dobu jednoho pololetí a vrátit část školného při předčasném ukončení studia lze pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních. Také zahájení studia je možné pouze od 1. září nebo od 1. února. Vyvstává zde otázka možných kompenzací, které by byly škole poskytnuty jako jednorázový příspěvek na provoz. Pokud by jejich výše byla dostatečná, mohli bychom snad uvažovat alespoň v tanečním a výtvarném oboru o snížení školného v příštím školním roce (jak je psáno výše, změna není v pololetí možná). O možnosti jednorázového příspěvku na provoz školy se zřizovatelem v současné době jednám.

Samozřejmě máte jako zákonní zástupci právo na ukončení studia Vašich dětí, ale já doufám, že jej nevyužijete a pomůžete nám toto nelehké období překlenout. Nezbývá, než doufat, že naše vláda co nejdříve otevře výuku v základních uměleckých školách a vše se brzy vrátí do normálního stavu.

Děkuji Vám za podporu, přeji všem především zdraví.     

Jan Sedláček, ředitel školy

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.