Základní umělecká škola

Plzeň, Sokolovská 54

Aktuální informace k otevření školy

Vážení rodiče a žáci.

Jak jistě všichni z médií víme, od 11. května bude možné za určitých podmínek vyučovat v ZUŠ klasickým způsobem. Od 4. května máme k dispozici manuál MŠMT s názvem Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vymezuje základní parametry výuky, se kterými se každá škola musí vypořádat po svém na základě své konkrétní situace a konkrétních možností. Vytvořili jsme tedy pravidla a nastavili omezení, za kterých je možné, aby Vaše děti mohly docházet na výuku do naší ZUŠ. Veškeré změny jsou šity hodně horkými jehlami, berte proto, prosím, v potaz, že jsme na vytvoření měli cca jeden den.

Jednou ze zásadních informací je, že výuka Hudební nauky, Tanečního odd., Komorní a Souborové hry, předmětu Poznej svůj talent, Hudebního semináře a Sborového zpěvu probíhat do konce školního roku nebude. V HO bude probíhat pouze individuální výuka, a to s omezeními, ve VO bude výuka velmi omezena, detaily organizace se dozvíte od svých učitelů. Je třeba už na začátku připomenout výrok ministra Plagy, že distanční výuka nekončí a není zakázána a návrat dětí do školy je dobrovolný. Není naším záměrem Vás k návratu do školy nutit, není problém pokračovat nadále v distančním vzdělávání. Není také nutné sdělovat z Vaší strany důvody, stačí oznámit Vašemu učiteli, zda se chcete či nikoliv vrátit ke klasickému způsobu výuky. Učitelé by Vás měli sami kontaktovat. Pokud tak neučiní do čtvrtka 7. května, kontaktujte je, prosím, sami.

 

Z manuálu MŠMT vyplývá doporučení nenavštěvovat školu zejména dětem, kteří splňují jakoukoliv jednu podmínku z následujících rizikových faktorů: 

1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

3. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

VÝUKA - Pokud má být žák od 11. května vyučován klasickým způsobem, musí ještě před první hodinou přinést učiteli zákonným zástupcem vyplněné a podepsané čestné prohlášení (pouze originál s vlastnoručním podpisem, kopii nebo sken v mailu nelze akceptovat), ke stažení zde: http://www.zussok.cz/uredni-deska/file/93-cestne-prohlaseni Čestné prohlášení si, prosím, doma vytiskněte, vyplňte (pro každý obor nebo předmět zvlášť.) Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení NELZE umožnit žákovi vstup do školy a výuku realizovat!!!

Zde je několik dalších podmínek z instrukcí MŠMT:

-       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

-       Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

-       Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

-       Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

JAK BUDE PROBÍHAT VÝUKA

1.     vyučující vyzvedne žáka u hlavního vstupu do budovy

2.     oba si vydesinfikují ruce (na chodbě, u vstupu do budovy, ve třídě apod.)

3.     probíhá samotná výuka

4.     po výuce opět oba provedou desinfekci rukou

5.     vyučující odvede žáka k hlavnímu vstupu do budovy.

poznámka: v budově U Jam jsou některé třídy vybaveny vlastním východem na zahradu. Tento východ bude možno využívat, pokud to technický stav umožní. Pravidlo, že do školy smí jen žák, samozřejmě platí i nadále.

POUŽITÍ ROUŠEK A JINÝCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PŘI VÝUKCE

Všichni učitelé mají k dispozici ochranné pomůcky, ale jejich použití závisí pouze na jejich osobním rozhodnutí, ev. domluvě s Vámi, rodiči. Výuka v roušce je nanejvýš nepohodlná a nepříjemná pro obě strany, zvažte proto, prosím, zda je takový způsob výuky pro Vás vyhovující. Pakliže vyučující bude trvat na výuce s rouškou, je ovšem třeba to respektovat.

Další přílohy této zprávy:

Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020, ke stažení zde: http://www.zussok.cz/uredni-deska/file/94-ochrana-zdravi

 

Všem Vám přeji hodně zdraví a také trpělivosti a empatie při restartu výuky v naší škole. Věřím, že od září příštího školního roku již budeme učit zcela normálně, bez roušek a desinfekcí, a pořádat koncerty, výstavy pro Vaše děti i pro Vás. Zachovejte nám, prosím, přízeň v této nelehké době.

Děkuji

Jan Sedláček, ředitel školy

Vítáme Vás na internetových stránkách Základní umělecké školy Sokolovská 54 v Plzni


ZUŠ byla založena v červnu roku 1988 jako 5. lidová škola umění v Plzni, se sídlem v areálu 78. MŠ. V roce 2010 bylo ředitelství přestěhováno do prostor Gymnázia Františka Křižíka, kde sídlí dodnes. Ve škole je možné pro děti od věku 5 let studovat tři obory (hudební, taneční, výtvarný). Hlavním zaměřením a cílem vzdělávání naší školy není pouze žáky připravovat pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti. Učíme je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Žáci naší školy se seznamují s historií a současností umění a učí se ho vnímat jako prostředek komunikace a sdělení vlastního postoje. Vizí školy je kultivovat osobnost žáka po stránce umělecké - rozvíjet jeho schopnosti, rozumět uměleckému dílu a mít schopnost rozlišovat jeho hodnotu. Naším cílem je vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. Vzdělávat a vychovávat budoucí posluchače koncertů, návštěvníky divadel, výstav apod. Podporovat jejich seberealizaci v rámci uměleckého společenství, vést je k toleranci, spolupráci, ale i k důvěře v sebe sama. Připravujeme také budoucí studenty profesionálních hudebních škol a pedagogických fakult na jejich profesionální uměleckou dráhu.